EMAIL_CAMPAIGN_10_6_2019_22_6
top of page
AT-gla og overskudd.png

MEDLEMSVILKÅR

Medlemsvilkår for Active Trening 1. Active Trening er en del av Activ Center. Senteret er i enkelte tidspunkt ubetjent, så for å trene på Active Trening må du medbringe ditt medlemskort som fungerer som døråpner. Lokalene vil være TV-overvåket (unntatt garderober). Opptaket vil bli avspilt ved uregelmessigheter og til adgangskontroll opp i mot medlemssystem ved inngangsdører.

 2. Medlemskortet/ nøkkelkortet er personlig og kan ikke overlates eller overdras til andre. Medlemmet plikter snarest å melde fra om tapt kort. Tapt kort erstattes mot en avgift på kr 100,-.

 3. Manglende bruk av medlemskort fritar ikke medlem fra å overholde betalingstermin.

 4. Hvis kunden unnlater å betale slik at man kommer to (2) måneder på etterskudd vil dette kunne medføre at adgangskortet blir sperret inntil utestående beløp er innbetalt.

 5. Medlemmet plikterå ikke slippe inn andre gjennom inngangsdør etter å ha åpnet døren med sitt personlige medlemskort.

 6. Medlemskortet skal alltid trekkes i kortleser ved inngangsparti før du går inn i senteret. Dette skal gjøres uansett om dør er åpen eller om du kommer sammen med andre medlemmer.

 7. Kunden har kuntilgang til Active Trening og garderober, og kan ikke benytte andre treningsfasiliteter i senteret uten særskilt avtale.

 8. Trening i et ubetjent treningssenter stiller særlige krav til aktsomhet hos medlemmet. Det er mulig å skade seg på treningsapparater ved at man kommer i klem, får muskelstrekk, feil løfteteknikk etc. eller ved funksjonsfeil i apparatet. Alle medlemmer plikter å lære apparatenes funksjonalitet før bruk. Det anbefales å trene sammen med andre.

 9. All trening skjer på eget ansvar. Medlemmet er ansvarlig for at han/hun er fysikk og psykisk skikket til å nyte godt av de ytelser som tilbys. Medlemmet aksepterer at treningssenteret ikke bærer ansvar for skader på person eller gjenstander eller tap på gjenstander. Dette gjelder uavhengig av om skaden eller tapet oppstår under eller som følge av medlemmet eller andres opphold i senteret. Medlemmet plikter selv å påse at treningsutstyret fungerer før bruk. Medlemmer plikter tilsvarende å oppbevare klær og personlige eiendeler på en hensiktsmessig måte.

 10. Barn kan ikke medtas inn på senteret av sikkerhetsmessige årsaker.

 11. Det er ikke tillatt å oppbevare treningstøy, verdisaker eller annet i garderobeskap etter åpningstid eller når man selv ikke befinner seg på senteret. Hengelås til garderobeskap vil bli klipt etter stengetid og skapene tømt.

 12. Våre ordensregler er enkle, men må følges for at vi skal levere et godt treningsprodukt til alle kunder. Tren kun med rene treningssko og med rent treningstøy. Unngå å forstyrre andre ved å prate i mobil i treningsområdet. Vi henstiller derfor alle å respektere et mobilfritt miljø. Bruk håndkle når du trener og tørk svette av maskinene etter deg, slik at neste person slipper å trene i din svette. Gi plass til alle. Ikke hvil deg i apparatet dersom noen venter på tur. Unngå skrik og skrål, og vis hensyn til medtrenende. God norsk folkeskikk fungerer veldig bra på Active Trening.

 13. Medlemmet plikter å holde orden og rydde på plass utstyr, flasker etc. etter bruk. Treningssekker og andre personlige eiendeler skal ikke bringes inn i treningsalen, men plasseres i garderobe/ garderobeskap under trening.

 14. Det tas forbehold om endringer i åpningstider.

 15. Enhver befatning med dopingmidler benevnt i IOC`s liste vil medføre livsvarig utestengelse fra Active Trening.

 16. Medlemmet plikterå forlate treningssenteret innen oppsatt stengetid.

 17. Treningskontrakten gjelder for avtalt bindingstid. Avbrudd i medlemskap kan i særskilte tilfeller allikevel innvilges dersom det er godtgjort saklig grunn. Avbruddsperioden må være minimum 1 måned. Som saklig grunn regnes sykdom, barselpermisjon og studier/ arbeide utenfor fylket. Avbruddsperioden vil bli lagt til etter endt bindingstid i avtalen. Slike avbrudd i medlemskontrakten kan ikke benyttes i forbindelse med ferie.

 18. Toppidrettsutøvere kan fryse medlemskapet i forbindelse med reiser. Frysperioden må være minimum 4 uker.

 19. Alle tilfeller av frys av medlemskontrakten må være fastsatt og godkjent på forhånd og dokumentasjon må følge fryssøknaden. Frys av medlemskap innvilges ikkemed tilbakevirkende kraft. Frysperioden vil ikke påvirke avtalen om bindingstid. Frys er ikke godkjent før du om medlem mottar skriftlig bekreftelse fra Active Trening.

 20. Dersom medlemmet må avbryte medlemskapet på grunn av ulykke, kroniske sykdommer, uforutsett flytting eller lignende uforutsette forhold betales bare for benyttet tid fram til søknad om stopp av medlemskap er innlevert med dokumentasjon.

 21. Misbruk eller overtredelse av ovennevnte regler vil medføre advarsel og ved ytterligere gjentagelse medføre stenging av medlemskap uten refusjon av innbetalte treningsavgift eller stopp av avtalegiro i bindingstid.

 22. Etter bindingstidens utløp kan medlemskapet sies opp med 1 måneds skriftlig varsel.

 23. Som medlem godtar du at dine besøk blir registrert i vår database.

Meld deg inn
bottom of page